You are here:-Hadith

Metoda e të parëve në trajtimin e sprovave (1)

2018-03-08T17:48:27+00:00 March 8th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të parëve në trajtimin e sprovave (1) Autor: Bledar Albani Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve (shpirtrave) dhe punëve tona. Atë të cilin e udhëzon Allahu, nuk ka kush e humb dhe

Qëndrueshmëria përballë Sprovave

2018-03-04T19:42:56+00:00 March 4th, 2018|Categories: Metodologji|

Pyetje të rëndësishme të cilave u përgjigjet dijetari i madh, Ibën Baz (Allahu e mëshiroftë!) Nga ligjërata me titull "Qëndrueshmëria përballë sprovave" Publikim i studios "Rrugët e Paqes"  Përktheu: Bledar ALBANI 1 Shkaqet e qëndrueshmërisë përballë fitneve   Pyetje: Shejh i nderuar! Unë ju dua për hir të Allahut! Cilat janë shkaqet e qëndrueshmërisë përballë fitneve? Përgjigje: Tani

Njohuri rreth Metodologjisë

2018-03-08T17:50:18+00:00 February 23rd, 2018|Categories: Metodologji|

Njohuri të përgjithshme rreth Metodologjisë së Selefëve të Nderuar   Autor: Ebu Usame Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Albani Parathënie Falenderimi i takon vetëm Allahut. Atë falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I lutemi Allahut të na ruajë nga e keqja e shpirtrave tanë dhe nga punët tona të këqija. Atë të cilin

Hadithe te Sakta (1)

2018-02-22T16:29:48+00:00 February 22nd, 2018|Categories: Hadith|

HADITHET E SAKTA TE LIBRIT "EL XHAMIU ES SAGIR DHE SHTOJCA E TIJ"   Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Perktheu: Bledar Albani    SHKURTIMET 1. (B) ………………………… Sahihu i imam Buhariut 2. (M) ………………………..  Sahihu i imam Muslimit 3. (B.M) ……………………...  Buhariu dhe Muslimi 4. (D) ……………………….... Sunenu Ebi Daud 5. (T) …………………………. Sunenu et Tirmidhi 6.

Bota Islame sot

2018-02-21T16:40:44+00:00 February 21st, 2018|Categories: Metodologji|

Bota Islame sot dhe rruga drejt lavdisë   Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!)  Përktheu: Bledar Albani بسم الله الرحمن الرحيم Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Pyetje: Shejhu ynë! Siç e dimë, në këto ditë Islami luftohet në të gjithë botën. Po kështu shohim mosinteresim nga qeveritë (muslimane). Cila është detyra jonë në lidhje me

Pastrimi dhe edukimi

2018-02-18T23:13:05+00:00 February 16th, 2018|Categories: Metodologji|

Pastrimi dhe edukimi; Gjurmët e tyre në ripërtëritjen e jetës Islame   Autor: Ali ibën Hasen ibën Ali ibën Abdulhamid el Halebi Përktheu: Edison Duka Parathënia e botimit të parë Falënderimi  i takon Allahut, Atë lavdërojmë, prej Tij falje dhe strehim kërkojmë. Lusim Allahun të na mbrojë nga ligësitë e vetëve tona dhe prej mëkateve! Atë që Allahu

Rruga e Ehli Sunetit dhe Xhematit

2018-02-19T17:26:28+00:00 February 16th, 2018|Categories: Metodologji|

Rruga e Ehli Sunetit dhe Xhematit   Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el UTHEJMIN Përktheu Bledar ALBANI Hyrje Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Vetëm Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, prej Tij kërkojmë falje dhe tek Ai pendohemi. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja e veteve tona dhe nga punët tona të këqija.

Terminologjia e Hadithit

2018-02-18T22:45:54+00:00 February 16th, 2018|Categories: Hadith|

Terminologjia e Hadithit   I dijetarit të madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani   Parathënie Falënderuar qoftë Allahu! Vetëm Atë lavdërojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, falje të gjymaheve tona dhe tek Ai pendohemi! Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të keqes së veteve dhe punëve tona! Atë të cilin e udhëzon

Vendi i Sunetit në Islam

2018-02-20T21:15:00+00:00 February 14th, 2018|Categories: Hadith|

Vendi i Sunetit në Islam Dhe sqarimi se nuk mund të mjaftohemi me Kuranin pa Sunetin   Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Përktheu: Bledar ALBANI   Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë