You are here:-Kuran

Kurani – Xhuzi 1a

2018-03-21T22:39:24+00:00 March 21st, 2018|Categories: Kuran|

Kurani - Xhuzi 1a Përkthim me komentim në gjuhën shqipe Ky është një përkthim i ri me komentim i Kuranit në gjuhën shqipe, i cili nuk është i pari, por lusim Allahun e Madhëruar që ta bëjë më të qëlluarin, më të saktin dhe më të dobishmin! Allahu është dhuruesi i suksesit dhe i Plotfuqishëm

KURANI, SHPALLJA E ZOTIT

2018-02-22T15:21:25+00:00 February 22nd, 2018|Categories: Kuran|

KURANI, SHPALLJA E ZOTIT   Muslimani beson se Kurani i Shenjtë është Libri i Allahut të cilin ia ka shpallur krijesës së Tij më të mirë dhe Pejgamberit të Tij më të zgjedhur, të Dërguarit tonë, Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!). Ashtu siç ka zbritur edhe Librat e tjerë tek të

Shkencat e Kuranit (2)

2018-02-22T15:15:41+00:00 February 22nd, 2018|Categories: Kuran|

BAZA E PARË - ZBRITJA E KURANIT   Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej Përktheu: Bledar Albani Kjo bazë përfshin pjesët e mëposhtme Pjesa e parë: Mënyra e zbritjes së Kuranit Pjesa e dytë: Shkaqet e zbritjes së Kuranit Pjesa e tretë: Njohja e sureve Mekase dhe atyre Medinase Pjesa e katërt: Pjesa e parë dhe pjesa e

PËRSE “RRUGËT E PAQES”

2018-02-22T14:50:34+00:00 February 22nd, 2018|Categories: Kuran|

PËRSE "RRUGËT E PAQES" Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet që ju ka ardhur nga Allahu Dritë dhe Libër i qartë. Me anë të tij Allahu udhëzon të gjithë ata të cilët kërkojnë Kënaqësinë e Tij drejt RRUGËVE TË PAQES, dhe Ai i nxjerr ata nga errësira në dritë me Vullnetin e Tij, dhe i udhëzon

Shkencat e Kuranit (1)

2018-02-18T15:09:13+00:00 February 15th, 2018|Categories: Kuran|

Njohuri elementare në Shkencat e Kuranit (1)   Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej Përktheu: Bledar Albani Parathënia e autorit Falënderuar qoftë Allahu, Zoti i botëve! Dëshmoj se nuk të adhuruar tjetër (me të drejtë) përveç Allahut, Një e të Pashoq dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi

error: Alert: Content is protected !!