You are here:-Kuran

Shkencat e Kuranit (1)

Njohuri elementare në Shkencat e Kuranit (1)   Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej Përktheu: Bledar Albani Parathënia e autorit Falënderuar qoftë Allahu, Zoti i botëve! Dëshmoj se nuk të adhuruar tjetër (me të drejtë) përveç Allahut, Një e të Pashoq dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi

By | 2018-02-18T15:09:13+00:00 February 15th, 2018|Categories: Kuran|Tags: |0 Comments