You are here:-Besim

SHENJAT E MËDHA TË KIAMETIT 4

2018-12-15T18:56:31+00:00December 15th, 2018|Categories: Besim|

Tema e pestë Lindja e Diellit nga Perëndimi Nga libri me titull SHENJAT E KIAMETIT Prof. Dr. Abdullah Sulejman El Gafili Profesor në Universitetin Islamik në Medinen e Ndritshme Përgatiti: Dr. BLEDAR ALBANI Lindja e Diellit nga Perëndimi është nga shenjat e mëdha të Kiametit, dhe kjo është e aprovuar në Kuran, Sunet dhe unanimitetin e

SHENJAT E MËDHA TË KIAMETIT 3

2018-12-04T22:50:25+00:00December 4th, 2018|Categories: Besim|

Tema e Katërt Dalja e Jexhuxhëve dhe Maxhuxhëve Nga libri me titull SHENJAT E KIAMETIT Prof. Dr. Abdullah Sulejman El Gafili Profesor në Universitetin Islamik në Medinen e Ndritshme Përgatiti: Dr. BLEDAR ALBANI   Nga shenjat e mëdha të Kiametit, për të cilat ka njoftuar i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) është edhe dalja

SHENJAT E MËDHA TË KIAMETIT 2

2018-11-01T18:40:23+00:00November 1st, 2018|Categories: Besim|

Tema e tretë Zbritja e Isait, birit të Merjemes  (alejhis-selam) Nga libri me titull SHENJAT E KIAMETIT Prof. Dr. Abdullah Sulejman El Gafili Profesor në Universitetin Islamik në Medinen e Ndritshme Përgatiti: Dr. BLEDAR ALBANI Nga shenjat e mëdha dhe madhështore të Kiametit është zbritja nga qielli e Isait, birit të Merjemes (alejhis-selam). Tekstet e Kuranit dhe

Pendimi i Sinqertë (3)

2018-10-13T23:43:48+00:00October 13th, 2018|Categories: Tezkije|

DREJTIMI I SHPIRTIT NE RREGULLAT E PENDIMIT TE SINQERTE Autor Selim ibën Ijd el Hilal Përktheu Bledar Albani E dyta: Në lidhje me gjynahet e mëdha, selefët kanë rënë në kundërshtim, por një kundërshtim i cili nuk ka peshë apo kundërthënie dhe fjalët e tyre janë të përafërta Ed Dahak thotë: "Gjynahet e mëdha janë ato për

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së zemrës – Ibnul Kajjim

2018-03-18T14:47:52+00:00March 18th, 2018|Categories: Tezkije|

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së zemrës   Nga Libri: ARDHJA NE NDIHME NJERIUT TE TRISHTUAR KUNDER INTRIGAVE TE DJALLIT TE MALLKUAR Autor: Ibën Kajjim el XHEUZIJE Përktheu: Dr. Bledar Albani Allahu i Lartësuar thotë për hipokritët: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً" “Në zemrat e tyre ka sëmundje (dyshimi dhe hipokrizie) dhe Allahu ua shtoi

Pendimi i Sinqertë (2)

2018-10-13T23:44:23+00:00March 15th, 2018|Categories: Tezkije|

DREJTIMI I SHPIRTIT NE RREGULLAT E PENDIMIT TE SINQERTE Autor Selim ibën Ijd el Hilal Përktheu Bledar Albani CILAT  JANË  ATO GJYNAHE PËR  TË CILAT  DUHET  TË PENDOHESH Dije, vëlla i dashur -qofsh i lidhur gjithnjë me atë që do! - se pendimi është lënia e gjynaheve dhe se nuk mund t'a lësh një gjë vetëm

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (9)

2018-03-12T21:36:01+00:00March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (9) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Urrejtja e pasuesëve të bidatit dhe mosqëndrimi me ta Pasuesit e Hadithit i urrejnë bidatçinjtë, të cilët kanë shpikur në Fe gjëra që nuk janë prej saj, nuk i duan ata, nuk i shoqërojnë ata, nuk i dëgjojnë fjalët e

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (8)

2018-03-12T21:33:08+00:00March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (8) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Besimi në Caktimin e Allahut dhe Përcaktimin e Tij, qoftë për të mirë apo për të keq Pasuesit e Sunetit dëshmojnë dhe besojnë se e mira dhe e keqja, dobia dhe dëmi janë me Caktimin e Allahut dhe Përcaktimin e

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (7)

2018-03-12T21:33:43+00:00March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (7) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Elementet përbërëse të Imanit Prej rrugës së pasuesëve të sunetit është se: Besimi është fjalë (pohimi i shehadetit), vepër (kryerja e kushteve të Islamit) dhe njohje (besim me zemër); shtohet me bindje e devotshmëri dhe pakësohet me gjynahe. Muhamed

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (6)

2018-03-12T21:29:57+00:00March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (6) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Besimi në Ringjalljen dhe tmerret e Ditës së Kijametit Ithtarët e Fesë e të Sunetit besojnë në ringjalljen pas vdekjes, në Ditën e Kijametit dhe në çdo gjë me të cilën ka njoftuar Allahu i Madhëruar prej tmerreve të asaj

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (5)

2018-03-12T21:27:19+00:00March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (5) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Cilësitë e Allahut të Lartësuar nuk i përngjajnë atyre të krijesave Dijetari i Islamit[1] thotë: Them: Përderisa njoftimi (Hadithi) i Zbritjes është i saktë nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!), atëherë pasuesit e Sunetit e pohuan

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (4)

2018-03-12T21:25:23+00:00March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (4) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Zbritja e Allahut të Lartëmadhëruar, Ardhja dhe Afrimi i Tij Dijetarët e Hadithit pohojnë se Allahu i Lartësuar zbret çdo natë në qiellin e dynjasë, pa e krahasuar Zbritjen e Tij me zbritjen e krijesave, pa e përngjasuar dhe pa

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (3)

2018-03-12T21:24:04+00:00March 12th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (3) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Qëndrimi i Allahut mbi Arshin e Tij Dijetarët e Hadithit besojnë dhe dëshmojnë se Allahu i Madhëruar është mbi shtatë qiejt e Tij, mbi Arshin e Tij, siç e ka thënë këtë në Librin e Tij, në Fjalën e

LLOJET E ZEMRAVE – IBNUL KAJJIM

2018-03-18T14:48:24+00:00March 12th, 2018|Categories: Tezkije|

LLOJET E ZEMRAVE   Nga Libri: ARDHJA NE NDIHME NJERIUT TE TRISHTUAR KUNDER INTRIGAVE TE DJALLIT TE MALLKUAR Autor: Ibën Kajjim el XHEUZIJE Përktheu: Dr. Bledar Albani Ndarja e zemrave në të shëndoshë, të sëmurë dhe të vdekur  Përderisa zemrat cilësohen me jetë dhe me të kundërtën e saj, në varësi të kësaj ato janë ndarë

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (2)

2018-03-12T21:21:29+00:00February 27th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (2) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Teksti i librit بسم الله الرحمن الرحيم O Zot! Lehtëso dhe ndihmo me Mirësinë dhe Mëshirën Tënde! Zinxhiri i transmetuesëve të librit Autori thotë: Na ka treguar kryegjykatësi i Damaskut, Nidhamudin Umer ibën Ibrahim ibën Muhamed Muflih es Salihi

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (1)

2018-03-12T21:22:05+00:00February 25th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (1) Autor: Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani HYRJE Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve (shpirtrave) dhe punëve tona! Atë të cilin e udhëzon Allahu, nuk ka

Pendimi i Sinqertë (1)

2018-02-23T20:10:57+00:00February 23rd, 2018|Categories: Tezkije|

 DREJTIMI I SHPIRTIT NE RREGULLAT E PENDIMIT TE SINQERTE   Autor Selim ibën Ijd el Hilal Përktheu Bledar Albani Kapitulli i parë PENDIMI I SINQERTË Vëllezër të dashur! Allahu iu drejtoftë në të vërtetën! Dijeni se fjala En nasuh- i sinqertë, i pastër, është në formën sipërore, duke pasur qëllim përzmadhimin e madhërimin, siç mund të

Zemra, fjala dhe puna e saj

2018-02-19T22:34:08+00:00February 17th, 2018|Categories: Tezkije|

ZEMRA, FJALA DHE PUNA E SAJ   Nga parathënia e librit "Et Tuhfetu el Irakije", e Ibën Tejmijes, ndërsa parathënia është e Jahja ibën Muhamed el Hunejdi, profesor në degën e Akides, në Abha (Arabia Saudite) Përktheu: Bledar Albani Zemra, në kuptimin gjuhësor është “Organi qendror i sistemit të qarkullimit të gjakut te njeriu dhe te kafshët, në trajtën e një

Muajt e Shenjtë

2018-02-18T23:44:29+00:00February 17th, 2018|Categories: Besim, Haxhi|

Muajt e Shenjtë dhe vlera e dhjetë ditëve të para të muajit Dhul Hixhe   Përgatiti: Bledar Albani Allahu i Madhëruar thotë: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ

SHENJAT E MËDHA TË KIAMETIT

2018-02-27T11:53:37+00:00February 16th, 2018|Categories: Besim|

SHENJAT E MËDHA TË KIAMETIT   Nga libri me titull SHENJAT E KIAMETIT Prof. Dr. Abdullah Sulejman El Gafili Profesor në Universitetin Islamik në Medinen e Ndritshme Përgatiti: Dr. BLEDAR ALBANI Parathënie Lavdërimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes

Pjesët e Teuhidit – Bedr

2018-02-26T15:19:22+00:00February 15th, 2018|Categories: Besim|

Pjesët e Teuhidit   Leksion i shejhut të nderuar: Pr. dr. Abdurrazak Ibën abdulmuhsin El Bedr Autor: Pr. Dr. Abdurrazak ibën Abdulmuhsin el BEDR Përktheu: Edmond AJDINI Recensoi: Arjan AHMESULA   Fjala e përkthyesit Falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botërave! Paqja dhe mëshira qofshin mbi vulën e profetëve, mbi të Dërguarin tonë Muhamedin, familjen dhe

Besimi i Muslimanit

2018-02-17T23:52:38+00:00February 15th, 2018|Categories: Besim|

BESIMI I MUSLIMANIT SUNNI, SIPAS KURANIT TE SHENJTE, HADITHIT TE SAKTE PROFETIK DHE RRUGES SE TE PAREVE TANE TE MIRE Përgatiti Komisioni i kërkimeve shkencore dhe i vërtetimeve të trashëgimisë Islame. Qendra e Imam Albanit për Studimet Metodologjike dhe kërkimet shkencore - Jordani Përktheu: Dr. Bledar Albani 1. Përse na ka krijuar Allahu i Lartësuar? Allahu i Lartësuar

Morali i Besimtarit

2018-02-24T14:56:18+00:00February 15th, 2018|Categories: Besim, Tezkije|

LIDHJA E MORALIT ME BINDJEN DHE  BESIMIN Autor SULEJMAN IBEN SALIH EL GASN Përktheu DR. BLEDAR  ALBANI FJALA   E   PËRKTHYESIT          Islami! Kjo fe madhështore. Feja të cilën Allahu i Lartësuar e ka zgjedhur për robët e Tij. Feja e Allahut të Madhëruar. Po, Feja e Allahut sepse Ai është Krijuesi dhe Sistemuesi i çdo

error: Alert: Content is protected !!