You are here:--Agjerimi

Dispozitat e festave

2018-08-19T12:10:12+04:00August 19th, 2018|Categories: Agjerimi, Haxhi|

Dispozitat e festave të 2 Bajrameve në Sunnetin e pastër   Autor: Ali Hasen Ali Abdulhamid el Halebi el Etheri Përktheu: Edmond Ajdini Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve (shpirtrave) tona dhe prej të këqiave të punëve

Esenca e Dispozitave (5)

2018-05-13T12:55:01+04:00May 13th, 2018|Categories: Agjerimi, Hadith|

KAPITULLI  I  AGJËRIMIT Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani   Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: "Mos e paraprini (prisni) Ramazanin me agjërimin e një

Agjërimi i Muhamedit

2018-05-16T18:16:09+04:00April 29th, 2018|Categories: Agjerimi|

Agjërimi i Muhamedit - Paqja dhe bekimet e Allahu qofshin mbi të! - në Ramazan   Autorë:  Selim ibën Ijd el Hilali  & Ali Hasen Ali Abdulhamid Përktheu: Unejs Shuajb Murati Recensim & korrektim: Bledar Albani “Muaji i Ramazanit në të cilin u zbrit Kurani: udhëzim për njerëzimin, provë e qartë për udhëheqje dhe kriteri (dallues i

Mposhtja e etjes gjatë Agjërimit në ditët e nxehta

2018-03-12T19:41:03+04:00March 12th, 2018|Categories: Agjerimi|

Këshilla të vlefshme për mposhtjen e etjes gjatë Agjërimit të Ramazanit në ditët e nxehta verore   Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit në stinën e verës, agjëruesit i vështirësohet më shumë çështja e etjes, normale kjo për zgjatjen e kohës së agjërimit më shumë se 14 orë në ditë të nxehta, duke

I SËMURI NË MUAJIN E RAMAZANIT

2018-03-09T19:45:14+04:00March 9th, 2018|Categories: Agjerimi|

UDHËZUES MJEKËSOR PËR TË SËMURIN NË MUAJIN E RAMAZANIT   Autor: Dr. Hasan Shemsi Basha Përktheu: Bledar Albani Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit për çdo vit, shumë të sëmurë pyesin nëse munden të agjërojnë apo jo, dhe nëse agjërimi i Ramazanit do ia përkeqësonte sëmundjen dhe simptomat e saj apo do të ishte

Agjërimi – Fikhu Sunneh (5)

2018-02-18T21:04:27+04:00February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

KAPITULLI I AGJERIMIT (5)   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani Nata e Kadrit dhe Itikafi Vlera e natës së Kadrit Nata e Kadrit është nata më me vlerë e vitit. Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ(وَمَا

Agjërimi – Fikhu Sunneh (4)

2018-02-18T21:05:01+04:00February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

KAPITULLI I AGJERIMIT (4)   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani Rregulla rreth agjërimit   Për atë që agjëron është e pëlqyeshme të veprojë si më poshtë: 1- Ngrënia e syfyrit Të gjithë muslimanët bien dakord se është e pëlqyeshme që të

Agjërimi – Fikhu Sunneh (1)

2018-02-18T21:06:49+04:00February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

AGJËRIMI - ES-SIJAM (1) Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani Sijam në përgjithësi do të thotë “të ndalohesh nga diçka”. Për shembull, një ajet kuranor thotë: “Unë i kam dhënë besën Allahut të mëshirshëm të ndalohem”, që në këtë rast do të thotë të

Agjërimi – Fikhu Sunneh (2)

2018-02-18T21:00:07+04:00February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

KAPITULLI I AGJERIMIT (2)   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani Plotësimi i ditëve të agjërimit të lëna mangut Lejohet për ata që janë të sëmurë kronikë dhe ata që janë udhëtarë ta ndërpresin agjërimin gjatë Ramazanit, me kushtin që ato ditë

Agjërimi – Fikhu Sunneh (3)

2018-02-18T20:54:05+04:00February 15th, 2018|Categories: Agjerimi, Fikh|

KAPITULLI I AGJERIMIT (3)   Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Dr. Bledar Albani AGJËRIMET VULLNETARE Profeti (a.s.) na nxit për të agjëruar në ditët e mëposhtme: Gjashtë ditë nga muaji Sheval Ebu Ejub El Ensari transmeton se Profeti (a.s.) ka thënë: “Kush e agjëron muajin

error: Alert: Content is protected !!