You are here:--Namazi

Esenca e Dispozitave (2)

2018-04-08T00:07:50+00:00 April 8th, 2018|Categories: Hadith, Namazi|

KAPITULLI  I  NAMAZIT   Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani Tema Kohët e faljeve   Transmetohet nga Amër esh Shejbani –emri i të cilit është Sead ibën Ijas-, se ai ka thënë: Më ka treguar i zoti i kësaj shtëpie –dhe bëri me shenjë nga shtëpia

NAMAZI I TERAVIVE DHE NAMAZI I NATËS

2018-03-10T16:47:12+00:00 March 10th, 2018|Categories: Agjerimi, Namazi|

NAMAZI I TERAVIVE DHE NAMAZI I NATËS   I dijetarit të madh dhe muhadithit të kohës Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Dr. Bledar Albani بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimi i takon Allahut, i Cili ka bërë provë për dashurinë e Tij pasimin e shembullit të të Dërguarit të Tij. I Madhërishmi thotë: "Thuaj: “Nëse e doni

NAMAZI I UDHËTARIT

2018-03-10T19:02:58+00:00 March 9th, 2018|Categories: Namazi|

NAMAZI I UDHËTARIT   Fetua në lidhje me rregullat e shkurtimit të namazit dhe bashkimit mes dy namazeve Dijetari i madh dhe shejhu i nderuar Abdulaziz bin Bazi (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Ebu Duxhanah, Shuajb Rexha Parathënia e botuesit (të librit në arabisht) Hamdi (falënderimi) i përket vetëm Allahut. Salavatet dhe selamet qofshin për atë pas

Lutjet pas Namazit

2018-03-09T22:48:06+00:00 March 9th, 2018|Categories: Namazi|

Fjalët e përmendjes së Allahut dhe lutjet që bëhen pas Teslimit   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte!) Është sunet që personi që falet të përdorë një sërë fjalësh për përmendjen e Allahut dhe të bëjë lutje të cilat

Namazi i vitrit

2018-03-09T22:33:26+00:00 March 9th, 2018|Categories: Namazi|

Namazi i vitrit   Nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte!) Vlera dhe dispozita e namazit të Vitrit Namazi i vitrit [1] është namazi që e ka praktikuar vetë Profeti (a.s.) dhe ka inkurajuar edhe të tjerët që ta

Përmbledhje e formës së namazit

2018-02-18T23:39:47+00:00 February 17th, 2018|Categories: Fikh, Namazi|

Përmbledhje e formës së namazit të Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) që nga Tekbiri fillestar deri në dhënien e Selamit, sikur ta shohësh atë   Autor: Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani    بسم الله الرحمن الرحيم Falënderuar qoftë Allahu! Vetëm Atë lavdërojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, falje të

error: Alert: Content is protected !!