You are here:--Zekati

Esenca e Dispozitave (4)

2018-04-22T00:21:00+04:00April 22nd, 2018|Categories: Hadith, Zekati|

KAPITULLI  I  ZEKATIT   Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani Transmetohet nga Abdullah ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: "Kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dërgoi Muadhin në Jemen, ai i tha atij: Ti

ZEKATI I PASURISE (1)

2018-02-27T23:26:57+04:00February 27th, 2018|Categories: Zekati|

ZEKATI I PASURISE (1) Nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Këtu do të gjeni: Ligjshmëria e Zekatit Mbi zekatin dhe sadakanë Zekati në jurisprudencën Islame Nxitja për të dhënë zekat Kërcënimi për mosdhënien e zekatit Gjykimi për mosdhënësit e zekatit ZEKATI Ligjshmëria e tij

error: Alert: Content is protected !!