You are here:-Hadith

Esenca e Dispozitave (6)

2018-07-03T18:41:23+00:00July 3rd, 2018|Categories: Hadith, Haxhi|

KAPITULLI  I  PELEGRINAZHIT (HAXHI) Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani   Tema Mikatet –vendet e përcaktuara për veshjen e Ihramit dhe bërjen e nijetit për Haxh apo Umra   212. Transmetohet nga Abdullah ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se: "I Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi

Esenca e Dispozitave (5)

2018-05-13T12:55:01+00:00May 13th, 2018|Categories: Agjerimi, Hadith|

KAPITULLI  I  AGJËRIMIT Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani   Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: "Mos e paraprini (prisni) Ramazanin me agjërimin e një

Esenca e Dispozitave (4)

2018-04-22T00:21:00+00:00April 22nd, 2018|Categories: Hadith, Zekati|

KAPITULLI  I  ZEKATIT   Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani Transmetohet nga Abdullah ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: "Kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dërgoi Muadhin në Jemen, ai i tha atij: Ti

Esenca e Dispozitave (3)

2018-04-22T00:17:31+00:00April 22nd, 2018|Categories: Hadith, Namazi|

KAPITULLI  I  XHENAZESË   Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani   Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: "I Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) njoftoi për vdekjen e Nexhashiut në ditën që ai vdiq

Esenca e Dispozitave (2)

2018-04-08T00:07:50+00:00April 8th, 2018|Categories: Hadith, Namazi|

KAPITULLI  I  NAMAZIT   Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam “Umdetu el Ahkam” Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani Tema Kohët e faljeve   Transmetohet nga Amër esh Shejbani –emri i të cilit është Sead ibën Ijas-, se ai ka thënë: Më ka treguar i zoti i kësaj shtëpie –dhe bëri me shenjë nga shtëpia

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (10)

2018-03-24T19:20:16+00:00April 1st, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (10) Autor: Dr. Bledar Albani Kapitulli i dhjetë Sprova dhe nxënësit shqiptarë të dijes   Është e natyrshme që edhe muslimanët shqiptarë dhe veçanërisht nxënësit të cilët studiojnë në vendet islame të kenë qëndrimin e tyre në lidhje me këto trazira, sepse ata janë pjesë e popullit

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (9)

2018-03-24T19:18:37+00:00March 31st, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (9) Autor: Dr. Bledar Albani   Kapitulli i nëntë   Si duhet t'i kuptojmë hadithet e fitneve[1]   Fenomeni i të treguarit të të Dërguarit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) të fshehtat dhe profetësitë, pushton pasionin dhe vëmendjen e çdo lexuesi të librave të

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (8)

2018-03-24T18:55:13+00:00March 30th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (8) Autor: Dr. Bledar Albani Kapitulli i tetë   Kushtet dhe rregullat e praktikimit të haditheve të fitneve mbi ngjarje reale[1]   Ka disa kushte dhe rregulla me anë të të cilave mund të thuhet se lejohet t'i përdorësh tekstet e shpalljes mbi një ngjarje të caktuar.

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (7)

2018-03-24T18:52:44+00:00March 29th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (7) Autor: Dr. Bledar Albani   Kapitulli i shtatë   Llojet e dijeve dhe metodologjia e ndjekur për të arritur tek e vërteta e gjërave[1]   Detyra që ka çdokush që kërkon të vërtetën është që ai të ndjekë  procedurë akademike, pa e përzierë atë me supozime

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (6)

2018-03-24T18:48:07+00:00March 28th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (6) Autor: Dr. Bledar Albani   Kapitulli i gjashtë Detyra e kohës në të cilën jetojmë[1]   Nga fjala e prijësave të mëdhenj të thirrjes islame me në krye dijetarët tanë të mëdhenj Ibën Bazin, El Albanin dhe Ibën Uthejmin (Allahu i mëshiroftë!), qartësohet se gjëja në

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (5)

2018-03-24T19:20:54+00:00March 27th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (5) Autor: Dr. Bledar Albani Kapitulli i pestë   Fitneja i është autorizuar tre personave[1]   Ata që i kundërshtojnë fjalët e dijetarëve, disa prej të cilave i përmendëm më parë, sipas mendjes të tyre dhe pasimit të verbër, ata janë të pavëmendshëm nga udhëzimet dhe vendimet

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (4)

2018-03-24T18:41:03+00:00March 26th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (4) Autor: Dr. Bledar Albani Kapitulli i katërt Gjendja e muslimanëve në kohën e sotme; Dukuria e hauarixhëve në kohën tonë[1]   Ky ishte një vështrim i shpejtë në historinë e hauarixhëve, por i mjaftueshëm për të marrë prej tij mësimet e duhura. Tani të hedhim një vështrim

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (3)

2018-03-24T18:17:35+00:00March 25th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të Parëve në trajtimin e Sprovave (3) Autor: Dr. Bledar Albani   Kapitulli i tretë Historia e shfaqjes së  hauarixhëve Transmetohet nga Ebu Seidi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se ka thënë: "Ndërsa ne ishim tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ndërkohë ai po ndante

Metoda e të parëve në trajtimin e sprovave (2)

2018-03-24T18:10:06+00:00March 24th, 2018|Categories: Metodologji|

 (2) Metoda e të parëve në trajtimin e sprovave Autor: Dr. Bledar Albani Kapitulli i dytë    Koha e shfaqjes së trazirave (fitnes), lindja e tyre, përforcimi dhe fundi i tyre[1] Janë përcjellë disa hadithe të cilat tregojnë fitnen e parë në këtë popull dhe nëse do të ishte shtypur që në fillim të shfaqjes së saj,

Esenca e Dispozitave (1)

2018-03-22T22:30:52+00:00March 22nd, 2018|Categories: Hadith, Pastrimi|

KAPITULLI  I  PASTËRTISË   Nga Libri: Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam "Umdetu el Ahkam" Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Dr. Bledar Albani 1. Transmetohet nga Umer ibën el Hatab (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), se ka thënë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) të thotë: "Veprat nuk konsiderohen (të vlefshme apo

Metoda e të parëve në trajtimin e sprovave (1)

2018-03-24T18:10:52+00:00March 8th, 2018|Categories: Metodologji|

Metoda e të parëve në trajtimin e sprovave (1) Autor: Dr. Bledar Albani Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve (shpirtrave) dhe punëve tona. Atë të cilin e udhëzon Allahu, nuk ka kush e humb dhe

Qëndrueshmëria përballë Sprovave

2018-03-04T19:42:56+00:00March 4th, 2018|Categories: Metodologji|

Pyetje të rëndësishme të cilave u përgjigjet dijetari i madh, Ibën Baz (Allahu e mëshiroftë!) Nga ligjërata me titull "Qëndrueshmëria përballë sprovave" Publikim i studios "Rrugët e Paqes"  Përktheu: Bledar ALBANI 1 Shkaqet e qëndrueshmërisë përballë fitneve   Pyetje: Shejh i nderuar! Unë ju dua për hir të Allahut! Cilat janë shkaqet e qëndrueshmërisë përballë fitneve? Përgjigje: Tani

Njohuri rreth Metodologjisë

2018-03-08T17:50:18+00:00February 23rd, 2018|Categories: Metodologji|

Njohuri të përgjithshme rreth Metodologjisë së Selefëve të Nderuar   Autor: Ebu Usame Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Albani Parathënie Falenderimi i takon vetëm Allahut. Atë falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I lutemi Allahut të na ruajë nga e keqja e shpirtrave tanë dhe nga punët tona të këqija. Atë të cilin

Hadithe te Sakta (1)

2018-02-22T16:29:48+00:00February 22nd, 2018|Categories: Hadith|

HADITHET E SAKTA TE LIBRIT "EL XHAMIU ES SAGIR DHE SHTOJCA E TIJ"   Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Perktheu: Bledar Albani    SHKURTIMET 1. (B) ………………………… Sahihu i imam Buhariut 2. (M) ………………………..  Sahihu i imam Muslimit 3. (B.M) ……………………...  Buhariu dhe Muslimi 4. (D) ……………………….... Sunenu Ebi Daud 5. (T) …………………………. Sunenu et Tirmidhi 6.

Bota Islame sot

2018-02-21T16:40:44+00:00February 21st, 2018|Categories: Metodologji|

Bota Islame sot dhe rruga drejt lavdisë   Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!)  Përktheu: Bledar Albani بسم الله الرحمن الرحيم Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Pyetje: Shejhu ynë! Siç e dimë, në këto ditë Islami luftohet në të gjithë botën. Po kështu shohim mosinteresim nga qeveritë (muslimane). Cila është detyra jonë në lidhje me

Pastrimi dhe edukimi

2018-02-18T23:13:05+00:00February 16th, 2018|Categories: Metodologji|

Pastrimi dhe edukimi; Gjurmët e tyre në ripërtëritjen e jetës Islame   Autor: Ali ibën Hasen ibën Ali ibën Abdulhamid el Halebi Përktheu: Edison Duka Parathënia e botimit të parë Falënderimi  i takon Allahut, Atë lavdërojmë, prej Tij falje dhe strehim kërkojmë. Lusim Allahun të na mbrojë nga ligësitë e vetëve tona dhe prej mëkateve! Atë që Allahu

Rruga e Ehli Sunetit dhe Xhematit

2018-02-19T17:26:28+00:00February 16th, 2018|Categories: Metodologji|

Rruga e Ehli Sunetit dhe Xhematit   Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el UTHEJMIN Përktheu Bledar ALBANI Hyrje Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Vetëm Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, prej Tij kërkojmë falje dhe tek Ai pendohemi. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja e veteve tona dhe nga punët tona të këqija.

Terminologjia e Hadithit

2018-02-18T22:45:54+00:00February 16th, 2018|Categories: Hadith|

Terminologjia e Hadithit   I dijetarit të madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani   Parathënie Falënderuar qoftë Allahu! Vetëm Atë lavdërojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, falje të gjymaheve tona dhe tek Ai pendohemi! Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të keqes së veteve dhe punëve tona! Atë të cilin e udhëzon

Vendi i Sunetit në Islam

2018-02-20T21:15:00+00:00February 14th, 2018|Categories: Hadith|

Vendi i Sunetit në Islam Dhe sqarimi se nuk mund të mjaftohemi me Kuranin pa Sunetin   Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Përktheu: Bledar ALBANI   Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë

error: Alert: Content is protected !!